Wie zijn we

Verklaring

Gemeenten en Gehandicapten vzw hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Gemeenten en Gehandicapten vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze verantwoordelijkheid

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in
  deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gemeenten en Gehandicapten vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Gemeenten en Gehandicapten vzw
Adres: : Van Dijcklaan 18, 3550 Heusden-Zolder
Tel. : 0478 44 76 82
Email : contact@geng-info.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Gemeenten en Gehandicapten vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Gemeenten en Gehandicapten vzw (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; (toestemming betrokkene)
 • Het meedelen van ontwikkelen eigen aan Gemeenten en Gehandicapten vzw;
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) (vb Jeugdraad, cultuurraad, EJV)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, doopdatum en tekst, huwelijksdatum, opdrachtdatum van kinderen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …vb Dropbox, Gmail);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Laposta);
 • waar nodig aansluiting bij de jeugdraad, de cultuurraad, het EJV, de VEG, VIANOVA, EAV, EW
 • verzekeringen: ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van “cookies”. Dat zijn tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar derde partijen.

Hoe zit het met privacy op andere websites?

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring geldt niet voor andere websites. Lees daarom het privacy beleid van andere websites als u onze website verlaat. Wij leveren deze links voor u als extra service, maar wij controleren het privacy beleid van andere websites die door derden worden beheerd niet. We zijn ook niet verantwoordelijk voor deze websites.

Ingesloten inhoud van andere websites

Delen van deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, kaarten etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Inhoud van andere websites die wij gebruiken zijn YouTube, Google Web Fonts en Google Maps. Zie het privacybeleid van Google.

Contactformulieren

Als u met onze contactformulieren op onze website gegevens aan ons doorstuurt, worden die enkel gebruikt om u te contacteren en naar 1 jaar weer verwijdert als er geen contact meer bestaat.

Logbestanden

Wanneer u onze site bezoekt via een browser, toepassing of andere client, dan wordt automatisch bepaalde informatie opgeslagen. De serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens, als uw IP-adres, browsertype, Internet Service Provider, datum en tijd van uw bezoek, doorverwijzende pagina’s. IP-adressen en andere dergelijke gegevens zijn niet gekoppeld aan enige informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Gemeenten en Gehandicapten vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat de betrokkene het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Gemeenten en Gehandicapten vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Gemeenten en Gehandicapten vzw kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/12/2023. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Neem contact met ons op als je deze wilt inzien.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search